scherpe inkoopprijzen

snelle levering

compleet aanbod

Selecteer een pagina

Algemene Voorwaarden

1 ALGEMEEN
1.1    Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan zijn de onderhavige voorwaarden van toepassing. Eventuele afwijkingen van onze voorwaarden dienen in onderling overleg en uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen te worden. Voorts wijzen wij de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.
1.2    Indien en voor zover er uwerzijds twijfel is over de strekking of de bedoeling van enige bepaling van deze voorwaarden, zijn wij gaarne bereid u desgevraagd schriftelijk de gevraagde uitleg te geven.
1.3    Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden in strijd blijken te zijn met huidig of komend recht, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling vervangen worden door een bepaling die de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benaderd.
1.4    Deze voorwaarden zijn geschreven met als uitgangspunt de bedrijfsactiviteiten, zoals die door ons worden verricht, kort gezegd inhoudende import, export en groothandel van podotherapeutische artikelen in de breedste zin van het woord.
1.5    In geval van een geschil over de interpretatie van deze (vertaalde) voorwaarden is de Nederlandse tekst altijd bepalend.

2 OFFERTES
2.1    Al onze offertes en aanbiedingen worden gedaan, en besprekingen en/of onderhandelingen vinden plaats uitgaande van het van toepassing zijn van onze voorwaarden en met inachtneming van die voorwaarden. Door een order te plaatsen doet u uitdrukkelijk afstand van het van toepassing zijn van uw voorwaarden.
2.2    Onze offertes zijn steeds vrijblijvend, behoudens voor zover in de offerte anders is aangegeven. Ditzelfde geldt voor alle bij onze offerte verstrekte gegevens. Alle bij onze offerte verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Ook deze opgaven zijn slechts bindend, voor zover dat uitdrukkelijk is meegedeeld.
2.3   Koper zal alle noodzakelijke informatie voor het tot stand komen van de overeenkomst verstrekken.

3 DE OVEREENKOMST
3.1    Een overeenkomst komt tot stand zodra wij dit schriftelijk aan u hebben bevestigd.
3.2    Eventuele aanvullende afspraken c.q. wijzigingen binden ons slechts indien deze schriftelijk door ons bevestigd zijn.
3.3    Bij elke overeenkomst geldt dat deze onzerzijds slechts wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat u – uitsluitend te onzer beoordeling – voldoende kredietwaardig blijkt voor de nakoming van uw verplichtingen uit de overeenkomst. In dat geval wordt u uiteraard in de gelegenheid gesteld op deugdelijke wijze van uw kredietwaardigheid te doen blijken.
3.4    Wij zijn gerechtigd om na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren van u de zekerheid te eisen, dat u aan uw betalingsverplichtingen zult voldoen.
3.5     Indien er sprake is van een afroeporder, dan geldt daarvoor – tenzij anders overeengekomen – dat deze binnen zes maanden, te rekenen vanaf de dag dat de overeenkomst schriftelijk is vastgelegd, moet worden afgenomen. Bij gebreke daarvan staan de goederen vanaf de eerste dag van de zesde maand voor afhalen gereed en zijn wij gerechtigd tot facturering over te gaan. Tevens bent u vanaf dat moment opslagkosten verschuldigd.

4 PRIJZEN
4.1    Al onze prijzen gelden, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, af magazijn, exclusief BTW, administratiekosten, verzendkosten, verzekeringskosten, invoerrechten en andere heffingen of belastingen en worden vermeld in Euro’s.
4.2    Voor een overeengekomen prijs geldt dat wij deze prijs zo nauwkeurig mogelijk hebben bepaald en ons daarbij gebaseerd hebben op de tijdens de offerte- c.q. orderdatum geldende en bekende desbetreffende kosten. In geval een van die kostprijsfactoren in bijzondere mate wijzigt, dan zullen wij u daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen en met u in overleg treden omtrent de gevolgen daarvan voor de oorspronkelijke prijs.
4.3    Indien u niet akkoord bent met de door ons voorgestelde prijswijziging, dient u dit binnen 10 ( tien) werkdagen schriftelijk aan ons kenbaar te maken. Bij gebreke daarvan wordt u geacht akkoord te zijn met de door ons voorgestelde prijswijziging.
4.4    Indien u binnen de in bepaling 4.3 genoemde termijn aangeeft niet akkoord te zijn met de nieuwe prijs dan heeft @@@ het recht om de overeenkomst te ontbinden. Indien er sprake is van een prijswijziging ten gevolge van wettelijke voorschriften dan is dat een omstandigheid, waaraan beide partijen zich te houden hebben.

5 UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
5.1    Uw order wordt door ons uitgevoerd overeenkomstig de in onze bevestiging neergelegde omschrijving.
5.2    Verzending van geleverde goederen vanaf ons magazijn geschiedt geheel voor uw rekening en risico, dit laatste ook indien franco geleverd wordt. Tijdens het vervoer zijn de goederen (door ons) dus niet verzekerd.

6 TERMIJNEN
6.1    Door ons opgegeven en vastgelegde termijnen betreffen, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke vastlegging daarvan, geen fatale termijnen.
6.2    Wij streven ernaar binnen de overeengekomen termijn te leveren en zullen u berichten, indien deze termijn niet gehaald wordt.
6.3    Indien de termijnoverschrijding het gevolg is van overmacht, hebben wij het recht onze prestatie op te schorten voor de duur dat de overmachtsituatie voortduurt.
6.4  Indien u ons na het verstrijken van de overeengekomen termijn een fatale termijn stelt, dan dient deze termijn ten minste tien (10) werkdagen te zijn.
6.5    Wij zijn niet eerder in verzuim, dan nadat u ons schriftelijk in gebreke heeft gesteld.

7 OVERMACHT
7.1    Indien wij buiten ons toedoen niet of niet tijdig kunnen presteren, zijn wij niet tot enige schadevergoeding gehouden.
7.2    Het gaat daarbij om de omstandigheid, welke niet is te wijten aan onze schuld en/of krachtens de wet, rechtshandeling of in onze branche geldende opvattingen niet voor onze rekening komt. Als zodanig geldt in ieder geval de omstandigheid dat onze leverancier niet, niet juist of niet tijdig levert.
7.3    Wij zullen u zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen, indien zich naar ons oordeel een overmacht situatie voordoet en met u overleggen over de termijn waarbinnen wij alsnog zullen presteren. Indien de overmacht situatie van tijdelijke aard is, hebben wij het recht onze prestatie op te schorten voor de duur dat de overmachtsituatie voortduurt.
7.4    Indien de overmachtsituatie van blijvende aard is, dan geldt dit als een voor u en ons onvoorziene omstandigheid en hebben wij over en weer het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen. Noch u noch wij kunnen in dat geval aanspraak maken op enige schadevergoeding, maar geldt wel het in artikel 5.3 bepaalde.

8 BETALING
8.1    Facturen dienen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, te worden voldaan contant bij aflevering, maar uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum zonder enige korting of schuldvergelijking – behoudens in geval er sprake is van een door ons schriftelijk erkende opeisbare vordering uwerzijds – en op de wijze, zoals op de factuur aangegeven. De op onze bank- of giroafschriften aangegeven valutadatum is bepalend en geldt derhalve als dag van betaling. De betaling strekt overigens steeds ter voldoening van de door u verschuldigde rente, alsmede de door ons gemaakt invorderings- en/of administratiekosten en wordt eerst daarna in mindering gebracht op de oudst openstaande factuur.
8.2    Bezwaar tegen een factuur dient per omgaande, maar in ieder geval binnen vijf (5) werkdagen uitdrukkelijk en schriftelijk aan ons kenbaar te worden gemaakt. Na verstrijking van deze termijn gaan wij er van uit dat u zich met de factuur kunt verenigen.
8.3    In het geval dat u:
1  in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, de WSNP van toepassing wordt verklaard, dan wel beslag gelegd wordt op het geheel of een gedeelte van uw eigendom;
2     komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
3     een op grond van de wet of anderszins op u rustende verplichting ten opzichte van ons niet nakomt;
4     nalaat een factuurbedrag of gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;
5     besluit tot staking c.q. overdracht van uw onderneming of een belangrijk gedeelte daarvan;

hebben wij het recht alle lopende overeenkomsten als ontbonden te beschouwen, en wordt al hetgeen u op dat moment aan ons verschuldigd bent direct opeisbaar. Wij zijn in dat geval ook ontslagen van onze verplichting tot presteren, uit welke hoofde dan ook.
8.4    Indien betaling niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgehad, bent u vanaf de dag van het verzuim rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente plus 1 %.
8.5 Alle door ons te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten ter inning van onze vordering(en) komen voor uw rekening.

9.1 KLACHTEN
9.1    Klachten over onze producten dienen binnen tien dagen na levering van de betreffende goederen schriftelijk aan ons kenbaar te worden gemaakt. De klacht dient teneinde ons een zo juist mogelijk beeld te kunnen vormen te geschieden onder zo nauwkeurig mogelijke opgave van de aard en de grond van de klachten. Mochten wij uw klacht gegrond achten dan verplichten wij ons uitsluitend tot het alsnog juist leveren van de prestatie, c.q. u te crediteren tot het bedrag van die prestatie.

10 AANSPRAKELIJKHEID
10.1    Wij sluiten elke aansprakelijkheid voor schade, behoudens in geval van opzet of grove schuld onzerzijds, veroorzaakt door het gebruik of de verwerking van de door ons geleverde goederen uit. U dient steeds zelf voor gebruik c.q. wederverkoop te onderzoeken of de door ons geleverde goederen daadwerkelijk geschikt zijn voor het doel waarvoor u of een derde deze goederen wil gebruiken. Betreft het goederen die door een derde verwerkt gaan worden, dan dient u die derde te wijzen op de inhoud van onze voorwaarden en vrijwaart u ons voor eventuele schadeaanspraken van die derde. In geval van opzet of grove schuld onzerzijds is onze aansprakelijkheid beperkt tot de waarde van onze leverantie, blijkende uit de desbetreffende factuur.
10.2    Wij zijn verzekerd tegen de normale bedrijfsrisico’s en in voorkomende gevallen is beslissend hetgeen in de desbetreffende polis is opgenomen.
10.3    Van geen van de door ons geleverde goederen zijn wij producent, zodat wij elke productaansprakelijkheid uitsluiten.

11 ZEKERHEDEN
11.1    Tot op het moment dat aan al uw desbetreffende (betalings-)verplichtingen aan ons hebt voldaan, blijven de door ons geleverde goederen onze eigendom.
11.2    Voorts verleent u ons reeds nu voor het geval de goederen niet bij aflevering betaald worden onherroepelijke volmacht tot het vestigen van een pandrecht op die goederen en zullen wij u desgevraagd mededeling doen van de aard en het bedrag van de vorderingen waarvoor het verpande tot zekerheid strekt.
11.3    In geval u de overeengekomen prijs nog niet hebt voldaan en u de betreffende goederen aan een derde hebt verkocht en geleverd dan verleent u ons reeds nu voor dat geval onherroepelijke volmacht en verschaft u ons alle noodzakelijke informatie, – zulks op straffe van een boete ter grootte van tenminste het betreffende factuurbedrag – tot het vestigen van een pandrecht op die vordering op die derde en zullen wij u desgevraagd mededeling doen van de aard en het bedrag van de vorderingen waarvoor het verpande tot zekerheid strekt.

12 GESCHILLENREGELING
12.1    Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing met -waar mogelijk- uitsluiting van internationale wetgeving.
12.2    Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als van juridische aard, zullen aan de bevoegde rechter van de rechtbank Oost-Brabant worden voorgelegd.

13. RUILEN EN RETOURNEREN
13.1. Wanneer een artikel niet aan uw verwachting voldoet dan bestaat de mogelijkheid om het artikel te ruilen of te retourneren indien het product in de originele staat verkeert.
13.2 Het verzendrisico voor retourzending zijn voor rekening van de klant.
13.3 Voor retourneringen en/of ruilingen gelden de volgende voorwaarden:
1. Na bezorging van uw bestelling heeft u 14 dagen de tijd om de artikelen te ruilen of te retourneren. Na afloop van deze termijn kan de koop niet meer ontbonden worden en is definitief.
2. De goederen dienen in originele staat te zijn, d.w.z. in de originele verpakking teruggestuurd te worden.